Quote by Napoléon Bonaparte

"Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent."

Quote by Napoléon Bonaparte